مدیریت:                                         

                      manager@petromahan.com

            اداری                                             

                             info@petromahan.com

            بازرگانی                                         

                         commercial@petromahan