محصول تولیدی شرکت با عنوان هیدروکربن سنگین با کد محصول HPM400 مناسب جهت مصرف بازار ارمنستان و گرجستان می باشد.چرا که یکی از فاکتورهای پر اهمیت در بازارهای مذکور (با توجه به سرد سیر بودنشان )، نقطه ریزش پایین می باشد.

 
HPM400