محصول تولیدی شرکت با عنوان هیدروکربن سنگین با کد محصول HPM200 مناسب جهت مصرف در بازار افغانستان می باشد .

 

HPM200